Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente

Noutati si Evenimente
ANUNŢ Cursul Avansat ”Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015”, 19 -23 octombrie 2015, Chişinău / Углубленный курс «Осенняя школа по здоровью подростков 2015», 19 -23 октября 2015 г., Кишинев

Dacă Dumneavoastră                                                                                                                                                                     

-          Sunteţi îngrijoraţi de starea sănătăţii tinerei generaţii şi activaţi în domeniu sănătăţii adolescenţilor

-          Sunteţi interesaţi de sporirea calităţii serviciilor  de sănătate oferite adolescenţilor

-          Doriţi ca deprinderile Dumneavoastră de predare în domeniu sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor să fie mai eficiente

atunci  Cursul Avansat ”Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015”,

19 -23 octombrie  2015, va fi util pentru Dvoastră.

 Для русского языка смотрите ниже

Sunt invitaţi să participe la Curs  diferiți specialiştii, în conformitate cu criteriile de eligibilitate: 

-          medici, psihologi, asistenţi sociali – consultanţi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în special celor noi create în 2012

-          profesori universitari de la Universitatea de Medicină şi de la Colegiile de medicină, doctoranți, rezidenți

-          alţi specialişti care lucrează în domeniu  sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor.

 

Participanţii la cur vor beneficia de o instruire complexă oferită de specialiştii de top şi profesori universitari cu renume internaţional din Sankt-Petersburg, Rusia.

Cursul va utiliza programul şi metodele de instruire EuTeach –Program de bază european în instruirea efectivă în sănătatea adolescenţilor.

 

Subiecte cheie abordate în cadrul cursului:

-  importanța sănătății adolescenților pentru sănătatea publică

-   dezvoltărea psho-sexuală a adolescenților

-  dereglările de dezvoltare pubertară la fete şi la băieţi – identificare şi corecţie

-  dezvoltarea psihologică a adolescenților, accentuarea caracterului la adolescenți, strategii de asistență  psihologică și consilierea familiei cu adolescent

-  dezvoltarea și sănătatea psiho-somatică a adolescenților. (stările tranzitorii, dezvoltare pubertară și bolile cronice (autoimune, patologia glandei tiroide etc.))

-  activități eficiente de promovare a modului sănătos de viață în rîndul adolescenților (ore informative, lucru în grup, etc.) prevenirea comportamentelor riscante

-  schimb de experiență în organizarea și monitorizarea serviciilor de sănătte prietenoase tinerilor

 

Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015 reprezintă un curs avansat în domeniu, organizat anual de către Asociaţia Obştească ”Sănătate pentru Tineri” în cadrul Proiectului  moldo-elveţian  ”Generaţie Sănătoasă”  în baza Memorandumului de Înţelegere între direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Ministerul Sănătăţii şi vine să susţină eforturile Guvernului Republicii Moldova în sporirea accesului tinerei generaţii la servicii calitative de sănătate. Cursul va fi organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”N.Testemiţanu”, Centrul Naţional Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Neovita.

În timpul cursului va fi o sesiune dedicată schimbului de experiență între reprezentanții CSPT participanți.

Cursul nu solicită taxă de participare.  Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire vor fi suportate din cadrul proiectului „Generaţie Sănătoasă”, cu excepţia cheltuielilor de transport spre şi de la Chişinău, care le vor acoperi participanţii personal.

 

Şcoala de toamnă va avea loc la 19 – 23 octombrie  2015, în mun. Chişinău, în cadrul  complexului hotelier al Institutului Muncii, Str. Zimbrului,10.

 

Participanţii la Şcoala de Toamnă vor beneficia de materiale informative şi vor primi certificate cu creditele respective. Ţinând cont de originea lectorilor cursul va fi predat în limbile română şi rusă.

 

Dacă sunteţi interesat de a participa, Vă rugăm să completaţi formularul de aplicare  (formular anexat la scrisoarea dată) la Şcoala de toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015

pînă la data de  5 octombrie 2015, la adresa e-mail info@neovita.md  sau  fax.  022 40 66 32.

 

Vă atenţionăm, că numărul participanţilor la curs este limitat şi vor avea prioritate de a fi selectaţi pentru participare persoanele eligibile (conform criteriilor prezentate mai sus), în ordinea depunerii cererilor. Persoanele selectate pentru a participa vor fi anunţate pînă la 9 octombrie 2015.

DESCARCA FORMULARUL DE APLICARE aici…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Если Вы

-          Обеспокоены состоянием здоровья молодого поколения и работаете в области здоровья подростков

-          Заинтересованы в повышении качества услуг здравоохранения, оказываемых подросткам

-          Желаете, чтобы Ваши преподавательские навыки в области здоровья и развития подростков были эффективнее,

тогда  Углубленный  курс «Осенняя школа по здоровью подростков 2015», 19 -23 октября  2015 г.,  будет Вам  полезен.

 

К участию в курсе приглашены различные специалисты, согласно критериям соответствия:

-          врачи, психологи, социальные работники – консультанты Центров здоровья для молодежи, особенно новых, созданных в 2012 году

-          университетские преподаватели Университета медицины и Медицинских колледжей, докторанты, резиденты

-          другие специалисты, работающие в области здоровья и развития подростков.

 

Участники  курса получат комплексное обучение, предлагаемое ведущими специалистами и университетскими преподавателями с мировым именем из Санкт-Петербурга, Россия.

Курс будет использовать программу и методы обучения EuTeach –Базовой европейской программы эффективной подготовки в области здоровья подростков.

 

Ключевые темы, поднимаемые в ходе курса:

-  важность здоровья подростков для общественного здоровья

-   психо-сексуальное развитие подростков  

-  нарушения в пубертатном развитии у девочек и мальчиков – выявление и корректировка

-  психологическое развитие подростков, акцентуация характера у подростков, стратегии психологической помощи и консультирование семьи с подростком

-  развитие и психосоматическое здоровье подростков (транзиторные состояния, пубертатное развитие и хронические болезни (аутоиммунные, патология щитовидной железы и т.д.))

-  эффективные мероприятия по продвижению здорового образа жизни среди подростков (информативные уроки, групповая работа и т.д.), предотвращение рискованного поведения

-  обмен опытом в области организации и мониторинга услуг здравоохранения для молодежи

 

Осенняя школа здоровья подростков 2015 представляет собой продвинутый профильный курс, ежегодно организуемый Общественной ассоциацией «Sănătate pentru Tineri», в рамках Молдо-швейцарского проекта «Здоровое поколение», на основе Меморандума-соглашения между Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству и Министерством здравоохранения, и призванный поддержать усилия Правительства Республики Молдова по расширению доступа  молодого поколения к качественным услугам здравоохранения. Курс будет организован в партнерстве с Университетом медицины и фармации им. Н.Тестемицану, Национальным центром репродуктивного здоровья и медицинской генетики,  Центром здоровья для молодежи Neovita.

Во время курса состоится сессия по обмену опытом между участниками – представителями ЦЗМ.

Курс не требует оплаты участия. Расходы на организацию и проведение курса обучения будут оплачены в рамках проекта «Здоровое поколение», кроме расходов на проезд в  Кишинев, которые будут оплачены самими участниками.

 

Осенняя школа состоится 19 – 23 октября  2015 г., в мун. Кишиневе, в гостиничном комплексе Института труда, ул. Зимбрулуй,10.

 

Участники Осенней школы получат справочные материалы и сертификаты с соответствующими кредитами.  Учитывая происхождение лекторов, курс будет преподаваться на румынском и русском языках.

 

Если Вы заинтересованы в участии, просим Вас заполнить форму-заявку  (форма прилагается к данному письму) для Осенней школы здоровья подростков 2015

до  5 октября 2015 г., по адресу e-mail info@neovita.md  или по факсу  022 40 66 32.

 

Обращаем Ваше внимание, что количество участников курса ограничено, и преимуществом при отборе для участия будут пользоваться соответствующие требованиям лица (по вышеуказанным критериям), в порядке подачи заявок. Отобранные для участия лица будут объявлены до 9 октября 2015 г.

 

форму-заявку  скачать здесьAltele din Noutati si Evenimente

Un grup de judecători, procurori, psihologi și experți medico-legali din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul combaterii abuzului sexual asupra copiilor
Citeşte mai mult...
Programul „15” reprezintă un program unic pentru adolescenți și mediul lor apropiat, familie sau comunitate în prevenirea comportamentelor de risc inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. Programul „15” a fost elaborat de către Organizaţia Obştească Orăşenească „Proiect Umanitar” din Novosibirsk. În prezent, acest program este implementat în 5 regiuni ale Federaţiei Ruse și în Ucraina.
Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...
Prima Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor reuneşte la 4-5 decembrie 2014, la Chișinău, 250 de profesionişti preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axate pe problemele-cheie cu care se confruntă generaţia tânără şi pe soluţiile comune.
Citeşte mai mult...
La 18-22 august 2014, la Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală a avut loc "Cursul de baza în sănătatea și dezvoltarea adolescenților" pentru medici, asistenți medicali și psihologi de la Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 8 august 2014, la CSPT "NEOVITA", a avut loc Ședința trimestrială de supervizie-intervizie a psihologilor care activează în Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 11 iulie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” din Chişinău a avut loc şedinţa de evaluare a 6 luni de activitate a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. La întrunire au participat şefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din ţară.
Citeşte mai mult...
Pe 11 iulie 2014 a fost lansata Campania Naţională „Să investim în sănătatea adolescenților!”. Promotorii campaniei sunt: Agențiilor ONU - UNFPA, UNICEF și PNUD, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"...
Citeşte mai mult...
„De 12 ani suntem în serviciul tinerilor din Moldova: aproape de îngrijorările adolescenţilor legate de sănătate și dezvoltare și aproape de profesioniștii care oferă tinerilor informaţii și consultaţii”, afirmă Șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, Dr. Galina Leșco.
Citeşte mai mult...
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor NEOVITA a lansat consilierea online pe site-ul www.neovita.md. Din acest moment, tinerii pot adresa, on line, întrebări specialiştilor în sănătatea tinerilor. Răspunsurile vor fi plasate în timp util.
Citeşte mai mult...
27 de psihologi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au întrunit pentru a stabili procesul de supervizare a asistenței psiho-sociale în cadrul CSPT. Aceasta este prima ședință din seria de 8 ședințe de monitorizare și supervizare a activității specialiștilor din cadrul CSPT.
Citeşte mai mult...
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul Mamei şi Copilului, a organizat cursul de bază în sănătatea adolescenţilor, pentru personalul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor (CSPT).
Citeşte mai mult...
Adolescenţii şi tinerii cu vârsta 10-24 ani, alcătuiesc o pătrime din populaţia Republicii Moldova. Cele mai mari probleme cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii din ţara noastră sunt infecţiile cu transmitere sexuală, sarcina precoce, consumul de substanţe (alcool, tutun, droguri), probleme de sănătate mentală şi suicidul.
Citeşte mai mult...
O campanie cu genericul „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac!” adresată adolescenţilor a fost lansată sâmbătă, 5 aprilie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „NEOVITA” din Chişinău. Campania are ca scop prevenirea comportamentelor riscante în rândurile adolescenţilor.
Citeşte mai mult...
Experți în domeniul sănătății din Europa de Est și Asia Centrală s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unui Curs regional de instruire privind elaborarea și implementarea Ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii și sexualității.
Citeşte mai mult...
Accesul tinerilor de 10-24 ani la Servicii de Sănătate Pritenoase Tinerilor s-a triplat în ultimii doi ani, atingând cifra de 130 mii de persoane în 2013
Citeşte mai mult...
Rata natalităţii adolescentine din Republica Moldova a scăzut de la 57,4 la 1.000 femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani în 1990 până la 25,10 în 2012.
Citeşte mai mult...
Maternitatea timpurie: Confruntarea cu problema sarcinii adolescentine În fiecare zi, 20.000 fete sub vârsta de 18 ani nasc în țările în curs de dezvoltare. Nouă din aceste 10 naşteri au loc în cadrul căsătoriei sau unei uniuni.
Citeşte mai mult...
Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului în Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală a Institutului Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul prietenos tinerilor „Neovita”, organizează în perioada 16-18 octombrie 2013, un curs de instruire pentru prestatorii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în mod special pentru managerii CSPT.
Citeşte mai mult...
Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, proiectului “Generație Sănătoasă”, CNAM,CNMS, Institutului mamei și Copilului, directorii CMF și șefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), reprezentanți Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare , UNICEF și OMS, s-au întrunit pentru a discuta rezultatele și perspectivele Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 29


ANUNTURI

Informaţii despre cele mai recente evenimente organizate de centrul SSPT, participanţi, subiecte abordate


ISTORII de SUCCES

Găsiţi aici cele mai frumoase practici, istorii de succes, care merită a fi urmate.

 

 
Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente
© 2019 Sănătate pentru Tineri, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
Total vizitatori ieri: 173   Total azi: 28

PAGINA ÎN SUS